A Koelner Hungária Kft. Adatkezelési Tájékoztatója azon ügyfelei részére, akiknek az adatai a Vectory ügyviteli rendszerben rögzítésre kerülnek

 

A Koelner Hungária Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos út 34., cégjegyzékszám: 13-09-111396, adószám: 12005143-2-13; a továbbiakban: TÁRSASÁG) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR vagy általános adatvédelmi rendelet) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az adatkezelésekre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján az ügyfelekkel (adatvédelmi jogi szempontból: érintettekkel) a Vectory – azaz a Társaság által alkalmazott integrált vállalatirányítási és ügyviteli rendszeren – keresztül történő kapcsolattartás és azon keresztül létrejövő jogviszonyok létesítése során a személyes adatok kezelésére vonatkozóan jelen Tájékoztatót tekinti kötelezőnek.

 

I. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, jogalapja és az adatkezelés időtartama

 

az adatkezelés célja

a kezelt adatok

jogalap

időtartam

 

1.

 

termék-értékesítés (beleértve az e-számlák kiküldését is, a fizetési felszólításokat, illetve a rendelés státuszának nyomon követését, tájékoztató e-mail kiküldését a rendelésről)

 

- név,

- lakcím,

- e-mail cím,

- telefonszám,

- beosztás,

- bankártyaa-datok

- webes jelszó

hozzájárulás + törvény +szerződéses kötelezettség teljesítése

Infotv. 6.§ (4)-(5)

(4) Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

(5) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Pftv.

14. § (1) A forgalmazó, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a termék nem felel meg az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusoknak, e törvény előírásainak és más jogszabályoknak, a szükséges intézkedéseket haladéktalanul köteles megtenni, adott esetben a veszélyes terméket a forgalomból kivonni, visszahívni.

Számvtv.

169.§ (2) A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

a fizetési igény elévülésig, illetve a Számviteli törvény szerint legalább 8 évig

2.

vevői követeléskezelés átadása, illetve érvényesítése ügyvédi irodán keresztül

- név

- lakcím

- e-mail cím

- telefonszám

- a követelési igénnyel kapcsolatos adatok

hozzájárulás + törvény + szerződéses kötelezettség teljesítése

Infotv. 6.§ (4)-(5)

(4) Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

(5) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Számvtv.

169.§ (2) A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

az eljárás jogerős lezárultáig, illetve a Számviteli törvény szerint legalább 8 évig

II. Az adatkezeléssel összefüggésben az érintettet (Ügyfelet) megillető jogok; a jogorvoslati lehetőségek

 

Az érintetteket teljes körűen megilletik az általános adatvédelmi rendelet III. fejezetébe foglalt jogok. Így különösen:

  1. A tájékoztatáshoz való jog és a személyes adatokhoz való hozzáférés joga

 

a) A TÁRSASÁG az általa kiadott Adatvédelmi Tájékoztatókat a honlapján az érintettek számára hozzáférhetővé teszi.

b) Az érintett a TÁRSASÁGNÁL kérelmezheti a tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését.

c) Az érintett kérelmére a TÁRSASÁG tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

d) A TÁRSASÁG a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást.

e) Az érintett számára adott tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a TÁRSASÁGHOZ még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a költségtérítés összege: 1000 Ft. A már megfizetett költségtérítést a TÁRSASÁG visszatéríti, ha bizonyítást nyer, hogy az adatokat jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

f) A tájékoztatás megtagadása esetén a TÁRSASÁG írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabály, mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a TÁRSASÁG tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH vagy felügyeleti hatóság), illetve a bírósághoz fordulás lehetőségéről.

 

2. A helyesbítéshez való jog

 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a TÁRSASÁG rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

 

3. A törléshez való jog

 

 A TÁRSASÁG a személyes adatot az érintett kérésére törli, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)   az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)   az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett az általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d)   a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)   a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)   a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

g) azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte.

 

4. Indokolási kötelezettség

 

Ha a TÁRSASÁG az érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

5. Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről

 

A helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén a TÁRSASÁG tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH-hoz) fordulás lehetőségéről. Emellett az érintett Ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatosan panaszt tehet az adatkezelő info@koelner.hu e-mail címén Az adatkezelők általi adatkezeléssel kapcsolatban az érintett panasszal fordulhat a felügyeleti hatósághoz. A felügyeleti hatóság megnevezése és elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

telefonszám: +36 1 391 1400

e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

Az érintettnek – ezen túlmenően – lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-keresooldalon.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismertem, és tudomásul vettem.