ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

 

 

Eladó:                                KOELNER Hungária Kft.

Székhely:                          2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos út 34.

Adószám:                          12005143-2-13

Cégjegyzék szám:            13-09-111396

 

 

 1. Eladó Vevő részére a jelen kereskedelmi kapcsolat hatálya alatt a Vevő megrendelése alapján, az alábbi feltételekkel azonnali készpénz, bankkártyás fizetéssel vagy utánvéttel vásárlási lehetőséget biztosít.
 1. A teljesítés akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha az árut a Vevő az Eladó telephelyén vagy székhelyén átvette, vagy az Eladó a Vevő által megadott teljesítési helyre leszállítja, továbbá a szállítólevél, utánvét áruátvételi igazolás vagy számla aláírásra került.

A Vevő a megjelölt szállítási időpontban biztosítja az Eladó képviselői számára a teljesítés helyére történő belépést.

 1. Vevő köteles a megrendelt áru átvételére, illetve befogadására készen állni, minden feltételt biztosítani az áru lerakodásához és a jogosult személy által történő átvételéhez.
 1. A Vevő köteles saját maga által történő szállítás esetén (áruátvétel az Eladó telephelyén) az áru átvételekor a szállítólevelet vagy számlát aláírni, pecséttel ellátni és a szállító gépjármű rendszámát megadni.
 1. Eltérő megállapodás hiányában az Vevő az Eladó által kiadott és a rendelés napján érvényes kiskereskedelmi árán jogosult vásárolni.  Eladó a Vevő számára online vásárlási felületet biztosít, amelynek használatához Eladó – a Vevő kérésére – egyedi belépési kódot biztosít. A megrendelésről Eladó visszaigazolást küld Vevő részére elektronikus üzenetben, amely tartalmazza a megrendelt termékek megnevezését, mennyiségét és árát. Telefonon, telefaxon vagy e-mailben történő megrendelés esetén Vevő az online vásárlási felületen az adott napon megadott áron rendelheti meg a megvásárolni kívánt termékeket.
 1. Vevő köteles az Eladó által kiadott áruk ellenértékét az áru átadás-átvételekor készpénzben, bankkártyával megfizetni, utánvéttel történő vásárláskor az áru rendeltetési helyre történő leszállításakor, az átvételt követően a szállítást végző vállalkozó képviselőjének megfizetni.
 1. Vevőnek haladéktalanul meg kell vizsgálnia az árut annak átvételével egy időben, és ha látható hibát, hiányosságot, vagy mennyiségi eltérést észlel, azt az áru átvételétől számított 3 napon belül, de legkésőbb az áru továbbértékesítése, feldolgozása, összekeverése, felhasználása vagy beépítése előtt írásban közölnie kell Eladóval.
 1. A Vevő a rendelés leadásának pillanatában kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a mindenkori megrendelt áru ellenértéke a rendelkezésére áll (nyilatkozat pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról).
 1. A Vevő köteles az online felületen leadott rendelését a leszállításkor átvenni és annak vételárát kifizetni.
 1. Szerződő Felek rögzítik, hogy kereskedelmi kapcsolatuk ideje alatt és a folyó kötelezettségeik teljesítése során együttműködnek.
 1. A Felek kötelezik magukat arra, hogy üzleti kapcsolatuk során, mindent megtesznek annak érdekében, hogy egymás üzleti jó hírneve ne sérüljön, és cégneve ne szerepeljen jó erkölcsbe ütköző, sértő vagy bármely, egymásra hátrányos módon vagy összefüggésben.
 1. Késedelmes fizetés esetén késedelembe eséstől kezdve a külön fizetési megállapodásban rögzített, ennek hiányában a Polgári Torvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot (melynek mértéke jelen szerződés aláírásának időpontjában: a jegybanki alapkamat +8%) számítunk fel.
 1. Amennyiben a Vevő fizetési késedelembe esik, az Eladó a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény alapján a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank - késedelem kezdőnapján érvényes - hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegre (a továbbiakban: behajtási költségátalány) tarthat igényt. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít.

Eladó a fentieken túlmenően a késedelemből eredő egyéb károkat és költségeket (jogi költségek, stb.) továbbhárítja a Vevőre.

 1. Beszámítás kizárt, kivéve, ha az ellenkövetelést az Eladó kifejezetten elismeri.
 1. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben gazdálkodásában, vagyoni helyzetében, likviditásában (adósságállományának mértékében és lejáratában, ellene indított csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás), bármilyen változást bekövetkezik, amely jelen pontokban foglalt kötelezettségére kihat, vagy azt akadályoz, arról haladéktalanul értesíti az Eladót.
 1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vevő által megjelölt, bejelentett címen (pl. számlázási cím) küldött tértivevényes/ajánlott levélpostai küldeményeket a Vevővel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni - még akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem is volt azon a napon, amelyen az első postai kézbesítést megkísérelték, illetve a kézbesítetlen küldeményt a posta az Eladó részére visszaküldte.
 1. A vevőként szerződő fél a rendelésének leadásakor kifejezetten hozzájárul, hogy a szerződéskötés, illetve a szerződés fennállása során megadott valamennyi adatot Eladó kezelje. Az adatkezelés célja: a kötelezettségek teljesítése, azaz az Eladó a Vevő kapcsolattartóinak nevét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét kizárólag a jelen szerződés teljesítésének megkönnyítése céljából kezeli. Felek - az adatvédelemre tekintettel - vállalják, hogy a személyes adatok kezelése és továbbítása során betartják a hatályos adatvédelmi előírásokat – különös tekintettel a 2016/679 EU általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos Info törvény rendelkezéseit -, és biztosítják a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint az érintett személyek információs önrendelkezési jogát. Eladó ezennel kijelenti, hogy minden, a hatályos jogszabályoknak megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében. Az adatokat az Eladó a mindenkor hatályos elévülési időn belül kezeli.
 1. Felek a jelen jogviszonyból eredő valamennyi jogvitájuk elbírálására hatáskörtől függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. Szerződő Felek a joghatóság kérdésében is úgy állapodnak meg, hogy a jelen szerződésből eredő valamennyi jogviszonyban a magyar rendes bíróságnak van joghatósága. a Felek jogviszonyában a magyar anyagi jogi és eljárásjogi szabályokat kell alkalmazni. Mindkét fél nyomatékosan kijelenti, hogy az előbbiekben említett szabályokban kifejezetten megállapodtak.